INTERNATIONAL PLANS

Rates

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
  
CountryCountry CodeRate/Min
 Haiti509$0.200
   Haiti Cellular $0.250
 Honduras504$0.167
   Honduras Cellular $0.143
      Honduras Cellular-Ctel $0.208
      Honduras Cellular-Digicel $0.217
 Hong Kong852$0.010
 Hungary36$0.025
   Hungary Cellular $0.142
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z